Terugblik op de bijeenkomst van Senioren Collectief Haaglanden op donderdag 28 november 2019 met als thema:

 GENERATIES VERBINDEN, HOE DAN?

De ochtend van 28 november begint met veel regen. De regen weerhoudt de mensen er echter niet van om zich in grote getale te melden voor de bijeenkomst, die is georganiseerd in het kader van de monitor Seniorvriendelijk stad Den Haag, door het Senioren Collectief Haaglanden liever Leeftijdvriendelijke stad genoemd.

Er zijn ca 35 senioren aanwezig uit diverse wijken van Den Haag en ca 10 jongvolwassenen uit de politiek en het bedrijfsleven.

Corry Baggerman, voorzitter van het Senioren Collectief Haaglanden, opent de bijeenkomst met een prikkelende presentie ‘Vroeger en Nu’. Daarin laat ze zien wat er door de jaren heen is veranderd voor de generaties van net voor de oorlog tot nu. Bijvoorbeeld op het gebied van de dagelijkse boodschappen, geldstromen, het huishouden, het onderhouden van contact, vakanties en vrije tijd, sport. Actueel is de ‘Ok Boomer’ beweging onder jongeren. Zij nemen stelling tegenover de babyboom generatie, die volgens hen meer macht heeft.

De deelnemers praten er verder over. Er is héél veel veranderd in een relatief korte tijd. Veel dingen zijn gemakkelijker geworden, maar er zijn ook dingen waar je aan moet wennen en echt moet leren hoe het werkt. Bijvoorbeeld digitale technologie.

Corry praat er ook over door met Riet de Weerd, 94 jaar. Riet is in haar leven zeer actief geweest als belangenbehartiger voor, met name, vrouwen. Zij was onder meer jaren voorzitter van de Vrouwen Advies Commissie voor de Bouw. Ook zette zij zich haar hele leven in voor goede voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg, ook bij de ontwikkeling van de Wmo. Van alle veranderingen die zij meemaakte, waren sommige beter en sommige niet. “Maar”, zegt Riet nadrukkelijk: “Ik zou nóóit terug willen naar toen!”.

Vervolgens wordt er een Vlaams filmpje vertoond met als titel “Vroeger was alles beter” Hierin zetten  ouderen hun  jeugdbeleving tegenover dat  van  jongeren in de huidige tijd.

We gaan uiteen in 5 groepjes om het thema verder te verdiepen.

Na een heerlijke lunch pakt Corry het thema weer op met een wederom prikkelende presentatie over beeldvorming over ouderen. Vaak staan we er niet bij stil dat ’50 plus’ een drietal generaties kan  bestrijken, met mensen met uiteenlopende opvattingen, opleidingsniveau en ervaringen. In de media lijkt een negatief beeld van ouderen te overheersen. Als er wordt gesproken over de toename van het aantal senioren worden woorden gebruikt die angst oproepen: ‘tsunami’, ‘golf’, ‘kloof’. Oud wordt vaak gelijk gesteld aan zorg/hulp behoevend. Goedbedoelde adviezen over leefstijl ervaren veel ouderen als betuttelend. Corry houdt een pleidooi om je als senior niet ‘oud’ te laten praten. Want: “Ouder worden opent de deur naar nieuwe mogelijkheden”!

Vervolgens  gaan we weer uiteen in 5 groepjes  om de laatste thema’s verder uit te diepen.

Bespreking van de thema’s:

  1. HOE HOUDEN WE ONS STAANDE IN EEN ZÓ SNEL VERANDERENDE SAMENLEVING.

Veel senioren hebben het gevoel dat ze het niet allemaal kunnen bijbenen. Er verandert heel veel op het gebied van zorg, financiën, etc.

Wat kunnen we doen om zoveel mogelijk deel uit te blijven maken van de samenleving. 

Hoe gaan we om met de moderne technologie.

Hoe gaan we om met de moderne communicatie (computer/facebook/Ipad/etc.).

De deelnemers zijn blij met de vooruitgang, de veranderingen. Het brengt veel gemak met zich mee (vooral in het huishouden). De digitalisering en robotisering gaat voor veel senioren wel te snel, waardoor men afhaakt en afhankelijk wordt van anderen (denk aan DigiD, internetbankieren, whatsapp op smartphone). Senioren wíllen wel bijblijven, maar het lukt soms niet. De bibliotheek biedt cursussen, er is Seniorweb waar je lid van kunt worden, er is ‘Student aan huis’ voor hulp. Het zou fijn zijn als er rustige motiverende omgevingen zouden zijn, waar je als senior rustig kunt leren, met elkaar kunt praten over waar je vastloopt en elkaar kunt helpen. En: “Leg een handboek aan met je wachtwoorden”, “Maak keuzes in welke informatie belangrijk is en welke niet, selecteer, anders wordt het teveel”.

Jongeren hebben het druk, druk, druk. Een belletje of bezoekje zou fijn zijn, maar er moet ‘een gaatje’ voor worden gevonden. “Ouderen moeten leren appen” is het advies van de jongeren, dan is er gemakkelijker even contact.

Senioren hebben soms te hoge verwachtingen van (contact met) kinderen en kleinkinderen, neven/nichten ed. Je moet echt iets vragen als je iets graag wilt en niet denken: “Maar dat is toch vanzelfsprekend…”. 

  1. VROEGER WAS ALLES ANDERS, MAAR WAS HET OOK BETER?

Er wordt vaak gedacht dat de samenleving harder en steeds meer gepolariseerd is en er minder respect is voor ouderen.

Vroeger was de Nederlandse maatschappij georganiseerd langs religieuze en levensbeschouwelijke richtingen. Nu meer langs politieke opvattingen. Wat zijn de gevolgen hiervan.

Er zijn nu meer mensen betrokken bij wat er leeft in de samenleving, mede door Sociale Media en de Televisie. Vroeger waren er meer sociale manifestaties (tegen kernwapens, de oorlog in Vietnam). Nu zijn de manifestaties meer voor meer inkomen.

Vroeger was er respect voor de ouderen. In de bus of tram werd opgestaan. Is dit nog het geval. Of ..

Wat ziet u als de grootste verschillen tussen vroeger en nu, zowel ten goede als ten kwade.

Sommige dingen zijn veel beter als vroeger, bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het openbaar vervoer (toegankelijkheid). Andere dingen zijn minder goed. Bijvoorbeeld had je vroeger duidelijke regels “zo hoort het en zo doe je het”. Dat is nu veel minder, de fatsoensregels zijn minder gedeeld. De verplichting om in de tram op te staan voor een senior is vervallen, maar je kunt het nog wel als een fatsoensregel zien. Of: eerst alle mensen laten uitstappen uit de tram, alvorens zelf naar binnen te gaan. “Mensen weten het niet, beseffen het niet’.

Vroeger gebeurde ‘bewegen’, ‘ontmoeten’, ed in een natuurlijke dagelijkse routine. Je ging naar de kermis/dansles om anderen (en je toekomstige partner) te ontmoeten, nu is café- en festivalbezoek vooral voor de ontspanning. Vroeger was bewegen dagelijkse kost: op het land werken, naar school fietsen/lopen, boodschappen halen, buiten spelen, huishouden doen. Nu ga je naar een sportschool of wijkcentrum om te bewegen. Jammer dat zoveel dingen nu georganiseerd moeten worden en geen dagelijkse routine meer zijn. Nu moet je een ‘Kletskassa’ organiseren ipv zorgen dat al het personeel tijd heeft en open staat voor contact met de klanten in de winkel.

Respect: ook daar zijn nu campagnes voor nodig (DOESLIEF). Dat is jammer. Het zou fijn zijn als mensen onderling respect hebben voor elkaar. Oók op social media. Opvoeden is lastiger, omdat veel regels zijn weggevallen. Ouders, maar ook school, straat, wijk ‘voeden je op’.

Mensen vinden elkaar langs ‘politieke lijnen’. Het is lastig om daarover te praten, net zoals over geloofsovertuiging, dat geeft snel onenigheid. “Ieder heeft zijn eigen ‘bubbel’, mensen voelen zich snel aangevallen”.

De maatschappij lijkt harder, door het vele akelige nieuws. Je durft ’s avonds niet meer naar buiten, je hebt vooroordelen. Hoe kwetsbaarder je bent, hoe meer vooroordelen je hebt over onveiligheid op straat ed. Het is belangrijk dat senioren en jongeren hierover praten.

Demonstraties gaan nu over beloning, maar ook over klimaat/milieu. Dat is een goede zaak.

  1. DE GRIJZE GOLF, EEN ZEGEN OF EEN NACHTMERRIE (VOOR JONGEREN)?

Mensen worden steeds ouder. Toekomst: Meer werkenden dan niet werkenden. De zorg voor ouderen wordt onbetaalbaar? Is er nog plaats voor solidariteit tussen generaties.

Er wordt veelvuldig  gesproken over een ‘grijze golf’. Het wordt vaak gezien als een probleem.

Ouderen worden vaak gezien als ‘kostenpost’ (druk op de gezondheidszorg, druk op de pensioenen). Er wordt vaak te berde gebracht: Ouderen moeten een stapje terugdoen.

De solidariteit onder ouderen en tussen generaties draagt bij aan een veerkrachtige maatschappij. Vele senioren doen vrijwilligerswerk. Er wordt op deze groep  graag een beroep gedaan. Ouderen durven te vragen en  durven te ontvangen. Vele ouderen doen

Mantelzorg. 

Ouderen zouden hun kennis en levenservaring kunnen  inzetten ten behoeve van jongeren.

Jongeren zouden hun kennis kunnen inzetten ten behoeve van senioren.

We moeten stoppen met spreken over ‘de grijze golf’, vanwege het negatieve beeld dat daarbij bedacht wordt. Het is goed om feiten (‘het aantal senioren neemt toe’ = feit) te onderscheiden van interpretaties (‘werkenden betalen voor niet werkenden’, ‘vergrijzing hindert koopkrachtstijging’).  Senioren hebben hun werkzame leven pensioen opgebouwd en worden nu geconfronteerd met pensioenkortingen. Dat voelt niet eerlijk. Oudere vrouwen hebben ook nu nog te maken met oneerlijke sociale regelingen man-vrouw.

In de media wordt de vergrijzing vaak opgevoerd als oorzaak van koopkrachtvermindering en woningnood. Senioren voelen zich aangesproken. Dat zou je echter niet moeten doen, “leg het naast je neer”!

Jongeren zijn veel minder bezig met pensioenen. Ze regelen hun voorziening voor later zelf. Hun werkgevers bieden de pensioenvoorziening vaak niet eens meer aan. Senioren zien dit als een risico voor jongeren voor later.

Wat kunnen senioren en jongeren van en aan elkaar leren?

Verhalen kunnen worden doorgegeven, maar vaak staan jongeren niet open voor de verhalen van vroeger (moeilijk) of willen senioren er niet over praten (te heftig). Toch is het belangrijk. Het zou goed zijn als we een vorm vinden om verhalen over Veerkracht door te geven: vallen, maar ook opstaan.  Senioren zouden ook goed naar jongeren moeten luisteren, open staan voor nieuwe inzichten en samen leren.

Veel senioren (65-75) doen vrijwilligerswerk (in buurt, vereniging, zorg, etc.) of zorgen voor hun partner, kinderen, kleinkinderen, kinderen van anderen etc.  “Als alle senioren een dag zouden staken, zou het land plat liggen”. Senioren van 75+ mógen soms geen vrijwilligerswerk meer doen, worden geweerd uit een organisatie, dat is niet fijn.
Jongeren worden soms door hun werkgever gevraagd om vrijwilligerswerk te doen (betaalde uren vanuit de organisatie). Dat is op zich wel fijn, maar eigenlijk raar dat het zo moet.

Positief punt van de toename van aantal senioren: de cultuursector vaart er wel bij (bezoek musea, schouwburg ed).

  1. OUDEREN WAREN OOIT JONG, JONGEREN WAREN NIET EERDER ‘OUD’!

Kunnen senioren en jongeren elkaar respecteren? Is er echt sprake van een generatiekloof?

Als die kloof er is, hoe zouden we die dan kunnen overbruggen? Wat hebben generaties elkaar te bieden.

Laten we stoppen met het woord ‘kloof’ als we spreken over verschillen tussen generaties. Verschillen tussen generaties zijn van alle tijden. Laten we dat niet problematiseren.

Senioren zouden aan jongeren willen doorgeven: liefde, tijd, aandacht, dankbaar zijn, geduld, luisteren, problemen leren oplossen, tevreden zijn. Jongeren zouden aan senioren willen doorgeven: hun verhalen over leven in deze tijd, met alle nieuwe sociale druk, technologie, etc. en daar samen van leren. Samen delen: bewust ‘zuinig’ zijn op grondstoffen. Kleding (herstellen), meubels (kringloopwinkels), computers (hergebruik), dingen met je handen maken, etc.  Hoe kunnen we duurzaam leven. Senioren en jongeren kunnen dat samen oppakken, ook met gebruik van nieuwe technologie. Jongeren en senioren kunnen samenwerken.

Jongeren gaan anders om met geld. “Er is overvloed”, geld lijkt altijd beschikbaar, omdat je het niet in je handen hebt en leningen gestimuleerd worden (o.a. studieschuld). Aan de andere kant zijn er ook veel senioren die niet goed hun financiën kunnen beheren. Er zou op scholen en overal veel meer aandacht aan moeten worden besteed.

Vroeger/nu:

Vroeger vaak vast arbeidscontract, nu niet.

Vroeger snel aan het werk, nu verder studeren.

Vroeger: veel vakmensen, nu meer hoogopgeleiden.

Senioren denken soms dat ze het voorbeeld kunnen zijn voor jongeren. Dat is beperkt zo; jongeren moeten altijd hun eigen weg vinden in de tijd die er dan is. Dat is van alle tijden.

Het zou fijn zijn als er veel plekken en momenten zijn dat senioren en jongeren contact en uitwisseling met elkaar hebben, zodat ze elkaar goed blijven kennen en van elkaar leren.

De themabijeenkomst wordt gezamenlijk afgesloten met uitwisseling van de groepsgesprekken en een informeel samenzijn.